Trang web đang trong quá trình hoàn thiện – ウェブサイト制作中 – Website under construction

  • 024 3220 2172
  • infornessy@nesy.vn
  • English
  • 日本語
  • Tiếng Việt

CG14 Apartment 1 bedroom

Ha Noi / Cau Giay / 55m2 / 1 bedroom

Price $1000

BD67 Apartment Studio

Ha Noi / Ba Dinh / 40m2 / Studio

Price $800

BD58 Apartment 1 Bedroom

Ha Noi / Ba Dinh / 50m2 / 1DLK

Price $650

BD04 Apartment Studio

Ha Noi / Ba Dinh / 45m2 / Studio

Price $500