Trang web đang trong quá trình hoàn thiện – ウェブサイト制作中 – Website under construction

  • 024 3220 2172
  • infornessy@nesy.vn
  • English
  • 日本語
  • Tiếng Việt

TH59 アパート 2DKL

ハノイ / Tay Ho / 90m² / 2DKL

賃料 $700

TH60 アパート 2DKL

ハノイ / Tay Ho / 120m2 / 2DKL

賃料 $1200

TH17 アパート 2DKL

ハノイ / Tay Ho / 90m² / 2DKL

賃料 $900

TH17 アパート 1DKL

ハノイ / Tay Ho / 90m² / 1DKL

賃料 $1200

BD58 アパート 1DKL

ハノイ / Ba Dinh / 50m2 / 1DKL

賃料 $650

CG14 アパート 1DKL

ハノイ / Cau Giay / 55m2 / 1DKL

賃料 $1000